Menu
Vaše poptávka

Ochrana soukromí

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je SVEN BioLabs, .s.r.o.

za účelem:

 • Plnění smlouvy – uzavření obchodu: poskytnutí a případné reklamování zboží a služeb vč. fakturace či uzavírání kupních smluv
 • Oprávněný zájem – marketingová činnost: nabízení obchodu a služeb formou direct emailů nebo hromadného odesílání newsletterů a emailů

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 

 1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

SVEN BioLabs, s.r.o.

IČO: 24702960

DIČ: CZ24702960

se sídlem: Na Hlídce 2410/13, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167345

telefon: +420 728 475 822

email:    office@svenbiolabs.cz

 

Zpracovateli Vašich osobních údajů, které nám předáte, jsou za výše uvedených účelů: externí přepravci pro dopravu zboží a externí účetní firma z důvodu zpracování konečných účetních výkazů, vyplývajících ze zákonné povinnosti. Ujišťujeme Vás, že se všemi těmito zpracovateli jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které se zavázali respektovat požadavky stanovené GDPR a zajistit, aby Vaše údaje byly v bezpečí.

 

Využíváme služeb i dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů a pro námi stanovený účel. I s těmito zpracovateli jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, event. zajistili, že se tito další zpracovatelé v písemné formě zavázali, že budou zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR.

 

Takovými dalšími zpracovateli jsou zejména:

 

 • dodavatelé technologií (zejména IT technologií a bezpečnostních technologií), další příslušné podpory a souvisejících služeb;

 

 • osoby vázané zákonnou mlčenlivostí: advokáti, daňoví poradci, auditoři

 

 

 1. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí, a to za určitým účelem. Konkrétně může jít např. o shromáždění osobních údajů, jejich zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy – uzavření obchodu probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti [jako dodavatele a odběratele/související s poskytováním této služby]. Na zpracování Vašich osobních údajů za účelem podle předešlé věty se v souladu se všeobecnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, které jsou platné na území České republiky, nevyžaduje souhlas subjektu osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje za účelem oprávněného zájmu  – marketingová činnost zpracováváme na základě Vašeho níže uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Vaše osobní údaje pro dané účely zpracováváme po dobu 10 let.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za těmito účely nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

 1. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

 • jméno a příjmení, titul
 • název firmy, vědecké nebo zdravotní instituce
 • adresa firmy, vědecké nebo zdravotní instituce
 • IČ a DIČ
 • bankovní spojení vč. čísla účtu
 • telefon
 • emailová adresa

a které jste nám poskytli za účelem plnění smlouvy – uzavření obchodu.

 

Osobní údaje v rozsahu

 • jméno a příjmení, titul
 • název firmy, vědecké nebo zdravotní instituce
 • adresa firmy, vědecké nebo zdravotní instituce
 • telefon
 • emailová adresa

zpracováváme za účelem oprávněného zájmu – marketingová činnost na základě Vašeho níže uvedeného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu a za účelem plnění zákonných povinností. To se týká Vašich identifikačních a kontaktních údajů a údajů. A které zákony nám tuto povinnost stanovují? Jsou to zejména:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

 1. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

 

 1. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit elektronickou formou přes datovou schránku případně osobní návštěvou v sídle firmy. K tomu můžete využít odpovídající formuláře dostupné na našich webových stránkách: www.svenbiolabs.cz .

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro účel oprávněného zájmu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít formulář dostupný na www.svenbiolabs.cz .

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

 

 

 1. Kde se dozvíte více?

Pro dotazy prosím volejte na naše telefonní číslo: +420 728 475 822 nebo piště na emailovou adresu: office@svenbiolabs.cz .

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na kontaktní osobu: Ondřej Hovorka, Ph.D.

telefon:  +420 728 475 822                                                                                    email: office@svenbiolabs.cz

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný ………………………

prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů podle bodu 1. tohoto prohlášení,

a na základě toho souhlasím 

s tím, aby správce, kterým je SVEN BioLabs, s.r.o., zpracovával mé osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení, titul
 • název firmy, vědecké nebo zdravotní instituce
 • adresa firmy, vědecké nebo zdravotní instituce
 • telefon
 • emailová adresa

– za účelem oprávněného zájmu – marketingová činnost: nabízení obchodu a služeb formou direct emailů nebo hromadného odesílání newsletterů a emailů

– po dobu a za podmínek shora v bodu 1. uvedených. Souhlasím rovněž s tím, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem příslušným zpracovatelům. 

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies.